Ingatlanjog

Jogi szolgáltatások

Miben tudunk Önnek, illetve vállalkozásának segíteni?

 • Ingatlan (lakás, kereskedelmi ingatlanok) adásvételi, ajándékozási, tartási, életjáradéki, csere szerződésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, szerződések szerkesztése, jogi képviselet ellátása az illetékes földhivatalok, hatóságok, bíróságok előtt
 • Termőföld adásvételi, ajándékozási, csere szerződésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás, szerződések szerkesztése, jogi képviselet ellátása az illetékes földhivatalok, hatóságok, bíróságok előtt
 • Peres képviselet ellátása ingatlanjogi perekben (osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti per, elbirtoklási per, stb.)
 • Újépítésű lakások, egyéb ingatlanok kivitelezésével kapcsolatos peres és peren kívüli képviselet ellátása
 • Telekalakítási eljárásokban – telekmegosztás, telekegyesítés, stb. – jogi tanácsadás, megállapodások elkészítése, földhivatal előtti képviselet ellátása
 • Újépítésű lakóparkok társasházalapításával kapcsolatos jogi tanácsadás, alapító okirat, előszerződések, adásvételi szerződések szerkesztése, földhivatal és hatóságok előtti képviselet, kivitelezési szerződések elkészítése, társasházi szervezeti – és működési szabályzat elkészítése
 • Társasházi közgyűlési határozatok érvénytelenségének megállapítása iránti perekben képviselet ellátása tulajdonos, társasház oldalán
 • Társasházak társasházi közös költség behajtásával kapcsolatos jogi képviselete

Milyen ügyben kell ingatlanjoggal foglalkozó ügyvédhez fordulnom? Lehet-e ingatlan adásvételt ügyvéd nélkül intézni?

Minden olyan esetben, amikor az ingatlan tulajdonjogában változás áll be – a köznyelvben ezt szokták ingatlan „átírásnak” nevezni – így például ingatlan adásvétel, ajándékozás, tartási, életjáradéki szerződés, csere szerződés, cserével vegyes adásvétel esetén a tulajdonjog bejegyzésére csak ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy közjegyzői okirat alapján kerülhet sor. Ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratra van szükség abban az esetben is – bizonyos szűk kivételektől eltekintve – , ha haszonélvezeti jog, a használat joga, telki szolgalmi jog, vételi jog, eladási jog, jelzálogjog keletkezését, módosulását, megszűnését akarják a felek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

Mi történik, ha az eladó és a vevő aláír egy ingatlan adásvételi szerződést, és azt ügyvéd nem jegyezte ellen? Érvénytelen az ilyen szerződés?

Az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés (adásvételi, ajándékozási, stb.) érvényességi feltétele az írásba foglalás. Az ügyvéd általi ellenjegyzés csupán ahhoz kell, hogy az új tulajdonost bejegyezzék az ingatlan-nyilvántartásba – ezt nevezi a köznyelv „átírásnak”. A magyar jogrendszerben ugyanis – ellentétben például a francia joggal – a szerződés megkötése alapján önmagában nem száll át a tulajdonjog a vevőre, ahhoz egy külön aktusra, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre (a köznyelvi fogalom szerinti „átírásra”) is szükség van.

Ha az ingatlan adásvételi szerződést a felek csak aláírták, de ügyvéd nem ellenjegyezte, ez az okirat ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem lesz alkalmas, de attól még érvényes és kikényszeríthető kötelezettségvállalást jelent a felek részéről. Tehát amennyiben a vevő kifizette a vételárat az eladó részére, az eladótól követelheti az ingatlan-nyilvántartáshoz szükséges okirat – a bejegyzési engedély – kiadását (amennyiben az eladó ennek kiadását megtagadja). Ha az eladó ennek önként nem tesz eleget, a vevő ezen jogának peres úton is érvényt szerezhet, melynek eredményeként a bíróság ítélete fogja pótolni az eladó bejegyzési engedélyét.

Mi a különbség a foglaló és a vételárelőleg között?

Amit a köznyelvben vételárelőlegnek neveznek, az általában az adásvételi szerződés szerinti első vételárrészletet szokta jelenteni.

A kiindulópontunk az, hogy az eladó alapvető szerződési kötelezettsége ingatlan adásvételi szerződés esetén az ingatlan (per, teher és igénymentes) tulajdonjogának és birtokának a vevőre történő átruházása, a vevő kötelezettsége a vételár megfizetése. A megkülönböztetésnek a vételárrészlet és a foglaló között abból a szempontból van jelentősége, hogy mi lesz a következménye annak, ha valamelyik fél nem tesz eleget a szerződéses kötelezettségének, ezért a másik fél eláll a szerződéstől, így az ügylet meghiúsul.

A meghiúsulás szempontjából foglaló esetén annak van jelentősége, hogy a meghiúsulás okáért felel-e valamelyik szerződéskötő fél. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. Ugyanakkor ha a meghiúsulásért csak az egyik fél felelős, akkor ha a meghiúsulásért felelős fél adta a foglalót, elveszti, ha ő kapta, akkor a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A foglaló ilyen esetben automatikusan „jár”, tehát csak azt kell vizsgálni, hogy a szerződés meghiúsulásért felel-e a szerződésszegő fél (vita egyedül ebben a kérdésben lehet). Ezen kívül a foglaló érvényesítéséhez további kár bizonyítása nem szükséges. A sérelmet szenvedett fél a foglaló összegén felül érvényesíthet kártérítést, ehhez azonban a kártérítés feltételeinek – kár, károkozó magatartás, okozati összefüggés – bizonyítása szükséges.

Ezzel szemben ha az első részletet az adásvételi szerződésben vételárrészletként (amit a köznyelv vételár előlegnek nevez) és nem foglalóként határozták meg, valamelyik fél eláll a szerződéstől, és az ügylet meghiúsul, a szerződő felek a szerződéskötést megelőző eredeti állapotot kötelesek helyreállítani. Ez azt jelenti, hogy a megfizetett vételárrészlet(ek) visszajárnak az eladónak, és az eladó marad a dolog tulajdonosa. Ezen kívül, ha valamelyik fél szerződésszegése vezetett a szerződés meghiúsulásához, természetesen a másik fél érvényesítheti a szerződésszegből eredő kárát – a foglalóval szemben azonban ez már nem automatikusan jár, hanem a kártérítést érvényesítő félnek kell bizonyítania a kártérítés feltételeit (kár, károkozó magatartás, okozati összefüggés) egy peres eljárásban, ha a másik fél vitatja a kár fennállását.

Mit árul el számunkra az ingatlan tulajdoni lapja? Miért fontos megnézni az adásvétel előtt az ingatlan tulajdoni lapját?

Az ingatlan tulajdoni lapja három részből: az első az ingatlanra vonatkozó adatokat, a második az ingatlan tulajdonosait, a harmadik pedig az ingatlan terheit (az ingatlanra vonatkozó jelentős jogokat, tényeket) tartalmazza.

Mindhárom rész nagyon fontos számunkra, és körültekintően meg kell vizsgálni az adásvétel előtt. A tulajdoni lap első része legfőképp azért nagyon fontos, mert ebből tűnik ki az, ha az ingatlannak van-e valamilyen speciális jogi jellege  – például termőföld, műemlék, stb. – és ebből kifolyólag a földhivatali bejegyzést meg kell-e előznie más hatóság eljárásának (termőföld esetén, lásd az erről szóló külön részt), vagy például jogszabály elővásárlási jogot létesít harmadik személyek részére (pl. termőföld, műemlék esetén), vagy egyéb speciális szabályokat kell alkalmazni az ingatlanügylet során.

A második rész az ingatlan tulajdonosait tartalmazza. Ezt azért különösen fontos megvizsgálni a szerződés aláírását megelőzően, mert a tulajdonjogot csak az ingatlan tulajdonosától szerezhetjük meg. Az adásvételi szerződés ügyvédi ellenjegyzése során a szerződést kötő felek személyazonosságát ellenőrzöm a személyazonosító igazolványok megtekintésével és a nyilvántartásból történő lekérdezésével a felek azonosításhoz való hozzájáruló nyilatkozatának beszerzését követően, így a szerződő felek biztosak lehetnek abban, hogy az, akivel szerződést kötnek, ténylegesen az, akinek mondják magukat.

A harmadik rész az ingatlannal kapcsolatos terheket tartalmazza. Erre azért különösen oda kell figyelni, mert a vevő alapvető érdeke az, hogy per, teher, és igénymentes tulajdont szerezzen az eladótól. Önmagában nincs azzal probléma, ha az ingatlan tulajdoni lapja terheket (például jelzálogjog, végrehajtási jog) tartalmaz, ugyanakkor ilyen esetben az ügylet során különösen oda kell figyelni arra, hogy az ingatlan tehermentesítése – akár az eladó által, akár a vevő által a vételár terhére – megtörténjen még a vevő tulajdonszerzését megelőzően.

Milyen adatok és dokumentumok szükségesek mindenképpen egy ingatlan adásvételéhez? Milyen kérdéseket kell tisztázniuk a feleknek az adásvételi szerződés megkötését megelőzően?

 • szerződő felek neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, személyi azonosító jelük (lakcímkártyán szereplő 11 számjegyű számsor);
 • vételár összege, részletekben történő teljesítés esetén az egyes vételárrészletek összege (ha foglaló kerül kikötésre, a foglaló összege), az egyes vételárrészletek fizetési határideje;
 • ingóságokkal együtt vagy ingóságoktól mentes, kiürített állapotban kerül eladásra az ingatlan;
 • házastársi közös vagyon részét képezi-e az ingatlan;
 • ingatlan birtokátruházás teljesítésének időpontja;
 • adásvétellel egyidejűleg alapítanak-e a felek terhet az ingatlanon (lakás, házas ingatlan adásvételénél haszonélvezet szokott általában előfordulni, de lehet akár használat joga, a különbséget lásd a később feltöltésre kerülő anyagainkban, illetve egyéb terhek is), ilyen esetben a haszonélvező/használó/teher jogosultja fenti adataira (név, anyja neve, stb.) is szükség van;
 • banki hitelből történik-e a vételár egy részének a finanszírozása? A vevő igénybe vesz-e családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK), csok kamattámogatott hitelt, illetve más állami támogatást? Ha banki hitelből történik az adásvétel, szükség van a hitelező bank ingatlan adásvételekre vonatkozó hatályos feltételeire (ebben részletezi a bank, hogy milyen, a bank által előírt feltételeknek kell szerepelniük az adásvételi szerződésben. Ez azért fontos, hogy a bank számára is elfogadható legyen az adásvételi szerződés;
 • társasházi ingatlan esetén a társasház hatályos alapító okirata;
 • illetékmentesség, illetékkedvezmény alapjául szolgáló körülményeket közölni kell az eljáró ügyvéddel, hogy a B400 NAV adatlap megfelelően kitöltésre kerüljön;
 • energetikai tanúsítvány (nem minden esetben kötelező, ezzel kapcsolatos részletes tanácsadást személyes konzultáció keretében tudok nyújtani);
 • ha az ingatlan terhelt (például végrehajtási joggal, zálogjoggal, elidegenítési és terhelési tilalommal, stb.), a szerződő feleknek közösen egyeztetve meg kell határozniuk, hogyan történik az ingatlan tehermentesítése (nagyon fontos, hogy Ön vevőként tehermentes tulajdont szerezzen). Az adott ügy egyedi körülményei alapján személyes konzultáció keretében tudok eben Önnek segítséget nyújtani;
 • vannak-e harmadik személyek, akik az ingatlanban tartózkodnak bármilyen jogcímen, vagy érvényes jogcímük van az ingatlan használatára (bérlő, szívességi lakáshasználó, stb.)

A felsorolás nem teljes körű, az ingatlan jellegéhez, az ügylet körülményeihez, stb. mérten a felsorolt egyes elemek nem alkalmazandók, illetve a felsorolás tovább bővülhet, és nem pótolja a jogi tanácsadást.

Mi egy ingatlan adásvétel menete?

A fenti, 5. pontban felsorolt kérdések tisztázását követően elkészítem az ingatlan adásvételi szerződés tervezetét, melyet megküldök véleményezésre a szerződő feleknek. Amennyiben valamennyi szerződő félnek elfogadható a tervezet szövege, közösen időpontot egyeztetünk az adásvételi szerződés aláírására. Ha részletekben történik a vételár teljesítése, a vevő tulajdonjogának a bejegyzéséhez (ezt nevezi a köznyelv az ingatlan „átírásának”) szükséges bejegyzési engedély ügyvédi letétbe kerül, és az ügyvéd csak az adásvételi szerződést nyújtja be az eljáró földhivatal részére.

Az adásvételi szerződés aláírását követően az adásvételi szerződést benyújtom az eljáró földhivatal részére, amely iktatja az adásvételi szerződést. Amennyiben a vételár finanszírozása banki hitelből történik, a vevő kap egy földhivatal által iktatott plusz példányt, amelyet be kell adnia a finanszírozó bank részére.

Ha a vevő teljes egészében kifizette az ingatlan vételárát az eladó részére, ezt a felek a letéti szerződésben rögzített módon igazolják a részemre, és ezt követően benyújtom az ügyvédi letétbe helyezett bejegyzési engedélyt a földhivatal részére (erre az ingatlannak a köznyelvben „átírásnak” nevezett folyamatához van szükség). A földhivatal ezt követően bejegyzi a vevő(k) tulajdonjogát az ingatlanra (ekkor történik meg a köznyelvben „átírásnak” nevezett cselekmény). A vevő tulajdonszerzésének a napja nem a bejegyzési engedély, hanem az adásvételi szerződés földhivatal részére történő benyújtásának a napja lesz.

Milyen költségek merülnek fel egy ingatlan adásvétel kapcsán?

Az ingatlan adásvételre vonatkozó megbízás elfogadásakor egy nem hiteles tulajdoni lapot szerzek be a földhivataltól annak érdekében, hogy az adásvételi szerződés elkészítését meg tudjam kezdeni. Ennek összege 1.000,- Ft. Az adásvételi szerződés aláírásakor egy elektronikus hiteles tulajdoni lap-másolatot szerzek be a földhivataltól, melynek összege 3.600,- Ft. A vevő tulajdonjogának a bejegyzésére irányuló földhivatali eljárás díja ingatlanonként 6.600,- Ft főszabály szerint. Ezek azok a költségek, amelyeket a megbízási díjon felül a vevőnek meg kell fizetnie az adásvételi szerződést szerkesztő ügyvéd részére.

Ezen kívül a vevőnek számolnia kell az energetikai tanúsítvány elkészítésével, a banki hitelügyintézés költségeivel (hitelszerződés és jelzálogszerződés közjegyzői okiratba foglalásának költsége, jelzálogjog bejegyzésének 12.600,- Ft-os földhivatali eljárási díja, stb.). Ezen kívül a vevő számára a legjelentősebb költség az illeték, melyről lásd a később közzétételre kerülő anyagainkat.