Adatvédelmi tájékoztató

 1. Bevezető

A Kepler Ügyvédi Iroda (a jelen tájékoztatóban: „Adatkezelő” vagy „Ügyvédi Iroda”) tevékenysége által érintett személyekkel kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat is kezel. A jelen adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) ezen személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

A jelen Tájékoztató és az adatkezelés során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint járunk el, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a GDPR,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”).
 1. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. Az Adatkezelő személye és elérhetőségei

Név: Kepler Ügyvédi Iroda

Cím: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 11., 2. emelet 1.

Weboldal: www.kepler-ugyved.hu

E-mail: kepler@kepler-ugyved.hu

Adatvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó: [*], elérhetőségeihez lásd fent.

 1. Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.

A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 1. Milyen esetekben kezeljük az Ön személyes adatait?
  • A szerződések teljesítése és a szerződés teljesítése során eljáró képviselők adatainak kezelése, az Ügyvédi Iroda által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása
Milyen célból kezeljük az Ön adatait?

Az Ön vagy az Ön által képviselt szervezet (pl. azt Önt foglalkoztató vagy az Ön által képviselt társaság) jogi szolgáltatás igénybevétele iránti megkeresései, ajánlatkérései, valamint az ezzel kapcsolatban létrejövő ügyvédi megbízási szerződések teljesítése céljából. További információkat a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a „Felhasználási feltételek” menüpont alatt talál.

A szerződés teljesítése, valamint szolgáltatásaink nyújtása során szükséges lehet továbbá, hogy Önt ezzel kapcsolatban megkeressük (pl. ajánlat adása a jogi szolgáltatásra vonatkozóan), ideértve azt is, ha a kapcsolatfelvétel az Ön kezdeményezésére történik.

Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?

Az Ügyvédi Iroda a fenti célból az Ön adatait azért kezeli, mert azok az ügyvédi megbízási szerződés teljesítéséhez szükségesek (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).

Amennyiben Ön valamely jogi személy vagy egyéb szervezet (például: az Önt foglalkoztató társaság vagy olyan társaság, amelynek Ön a vezető tisztségviselője) nevében jár el, illetve adja le az Ügyvédi Iroda szolgáltatásainak igénybevételére irányuló ajánlatkérését, és folytat az Ügyvédi Iroda szerződéseinek igénybevételével kapcsolatos kommunikációt, úgy az Ön adatait az Ügyvédi Iroda saját és ezen Ön által képviselt fél (az Ügyvédi Iroda szerződéses partnere, illetve vele szerződést kötni szándékozó lehetséges partner) jogos üzleti érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapján kezeli. A jogos üzleti érdek: az Ügyvédi Iroda és a (lehetséges) partnere közötti szerződés létrehozása, szerződésszerű teljesítése, a felek üzleti kapcsolatainak erősítése.

Mindemellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából az Ügyvédi Iroda kezelheti az érintett azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat (ideértve adott esetben az érintett családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét) és lakcímet.

Köteles Ön megadni az adatait?

Ön szabadon dönthet az Ügyvédi Iroda szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos, Weboldalon ajánlatkérés leadásáról. Hangsúlyozandó azonban, hogy személyes adatok kezelése hiányában a szerződés létrehozatalára az Ön, valamint az Ön által képviselt fél és az Ügyvédi Iroda között nincs lehetőség, valamint azt az Ügyvédi Iroda nem is képes teljesíteni.

Ezen felül az Ügyvédi Iroda az Ön adatait a rá irányadó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) is kezeli (ideértve: adójogi- és számviteli kötelezettségek teljesítése, az Ügyvédi Irodára vonatkozóan a Magyar Ügyvédi Kamara által előírt nyilvántartási és bejelentési kötelezettségek teljesítése), amellyel kapcsolatban bővebb információt alább talál.

Milyen adatokat kezelünk?Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás érdekében kezeljük az Ön, valamint az Ön által képviselt jogi személy adatait, így különösen: az Ön vagy az Ön által képviselt jogi személy nevét (keresztnév és vezetéknév), megjelenítendő nevét, e-mail címét, jelszavát, számlázási és szállítási adatait. A megbízási szerződés teljesítése céljából (ideértve a megbízási szerződéssel érintett okiratszerkesztés céljából), valamint a jogszabályban előírt azonosítási, bejelentési kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük az Ön természetes személyazonosító adatait (különösen név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely, személyazonosító jel, tulajdoni részesedés mértéke a képviselt jogi személyben), illetve egyéb adatait (különösen adóigazolvány, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya száma), valamint az Ön által képviselt jogi személy adatait (név, cégjegyzékszám, adószám, jogi személy tevékenységi köre, statisztikai számjel)
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

Adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el).

Amennyiben az adatai az Ügyvédi Irodára irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1)).

 

Amennyiben az adatai az Ügyvédi Irodára irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: 8 év (Szvtv. 168-169. §). A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például az Ügyvédi Iroda és a szerződéses partnere közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. ajánlatkérésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?Az Ügyvédi Iroda könyvelési szolgáltatásokat nyújtó adatfeldolgozó partnere, Wareka-Szabó Adrienn Zsuzsanna (cím: 2600 Vác, Ipoly utca 11., e-mail: info”kukac”dm-iroda.hu) részére, amely az ajánlatkérésekben, számlákon, szerződésekben lévő személyes adatokhoz rendelkezik hozzáféréssel.

 

 

 • Adatvédelmi jogok gyakorlásának elősegítésével, érintetti kérelmek nyomán hozott intézkedésekkel, incidenskezeléssel kapcsolatos adatkezelés
Milyen célból kezeljük az érintettek adatait?Az Adatkezelőhöz érkező érintetti kérelmek kezelése, az azok nyomán történő intézkedések meghozatala, az érintettek adatvédelmi jogai gyakorlásának elősegítése, incidenskezeléssel kapcsolatos adatkezelés.
Milyen jogalapon kezeljük az érintettek adatait?

Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pontja).

 

Az Adatkezelő köteles az érintettek adatvédelmi (érintetti) jogainak gyakorlását elősegíteni (GDPR 12. cikk (2)), valamint az esetleges adatvédelmi incidenseket kivizsgálni, arról az adatvédelmi incidens súlyossága szerint a felügyeleti (adatvédelmi) hatóságot, valamint az érintettet értesíteni (GDPR 33-34. cikk).

Köteles-e az érintett megadni az adataidat?Adatvédelmi jogai gyakorlásához, kapcsolódó megkeresése teljesítéséhez, valamint egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. hackertámadás) esetén szükségessé válhat az érintett személyes adatainak (különösen nevének, valamint a részünkre megadott kapcsolttartási adatainak) kezelése. E körben az Adatkezelő az érintett azonosítására a fenti személyes adatai rendelkezésére bocsátását, valamint – elektronikus úton küldött megkeresések esetén, ha az érintett személyének azonosítása szükséges –, személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolatát kérheti (például: a fénymásolatot rögzítő PDF fájl e-mailben történő megküldésével), amelyet azonban csak az érintett személyazonosságáról való meggyőződés céljából és ideig kezel, ezt követően pedig azonnal és visszafordíthatatlan módon töröl.
Milyen adatokat kezelünk?

Az Adatkezelőhöz érkező kérelem, az érintett neve, valamint kapcsolattartás céljára szolgáló adatai (különösen: lakcíme, e-mail címe).

Elektronikus úton küldött megkeresések esetén, ha az érintett személyének azonosítása szükséges, személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolata, amely azonban megtekintést követően haladéktalanul törlésre kerül, és nem kerül megőrzésre.

Mennyi ideig tároljuk az érintettek adatait?Az érintett adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el). Az érintett személyének azonosítására szolgáló személyazonosító igazolványa, útlevele vagy jogosítványa fénymásolatát nem tároljuk.
Kinek továbbítjuk az érintett személyes adatait?Az érintett személyes adatait az illetékes adatvédelmi hatóság esetleges eljárása esetén ezen adatvédelmi hatóság, illetve jogi képviselőnk részére továbbíthatjuk (különösen adatvédelmi incidens esetén, ha ennek súlya és jellege ezt szükségessé teszi).

 

 

 1. A Weboldalon használt sütik (cookie-k)

A Weboldalon használt sütikről, valamint az azzal kapcsolatos adatkezelésről, és az érintettek kapcsolódó jogairól bővebb információkat a süti tájékoztatónkban talál.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek

Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésinek megválaszolásáért, illetve a kérelem teljesítésért díjat nem számítunk fel. Amennyiben azonban az Ön adatvédelmi jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelme megalapozatlan vagy túlzó (pl. ismétlődő), jogosultak vagyunk a kérelem teljesítésével kapcsolatban adminisztratív költséget felszámítani, illetve – a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre figyelemmel – megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

Az érintettek (ideértve Önt is, ha személyes adatait az Adatkezelő kezeli) adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-21. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát az Adatkezelő részére igazolja.

Hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)      az adatkezelés céljai;

b)      az érintett személyes adatok kategóriái;

c)      azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;

d)      adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)      az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)       valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)      ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Helyesbítés

Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítsük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adataiban történt változás bejelentésével elősegíti, hogy az Adatkezelő mindig pontos adatokat tartson nyilván Önről.

Korlátozás

Ön kérheti személyes adatai kezelésének az Adatkezelő általi korlátozását, amennyiben

–        Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

–        az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

–        az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

–        Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységeket.

Arról, hogy mely esetekben alapozza az Adatkezelő az adatkezelést az Ön hozzájárulására, a Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében találhat iránymutatást.

Tiltakozás

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja az Adatkezelő jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Törlés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

–        a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,

–        Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

–        Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

–        jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát,

–        a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adathordozhatóság

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végezzük, Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy az Adatkezelőt kérje arra, hogy az adatait másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

A fentebb írt jog gyakorlása azonban nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait

PanaszÖn jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Az EU-n belül az egyes felügyeleti (adatvédelmi) hatóságok elérhetőségeihez lásd: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://naih.hu/). Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu.

 

 1. A Tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására. A Tájékoztató naprakész változatát a Weboldalon tesszük közzé. Az esetleges módosítások a Weboldalon való közzétételkor lépnek hatályba. Ezért azt ajánljuk, hogy rendszeresen keresse fel a Weboldalt, és tájékozódjon az esetleges változásokról.